Gearkomste yn Zorgcentrum Sint Theresia op 'e Jouwer

Gearkomst mei as tema dizze jûn "De kunst van het leven met autisme" mei meiwurking fan Saskia van der Lei.

Opjeft foar dizze jûn kin by Francien Bekius fia f.bekius@sociaalwerdekear.nl

Dielnimmende organisaasjes bin: Thuiszorg Zuidwest Frieslan, Patyna, Buurtzorg Skarsterlân, Hof en Hiem, Sociaal Werk De Kear en Zorg groep Sint Maarten (Sint Theresia).

Tagong, kofje en tee bin fergees. Foar mear ynfo: kontakt opnimme mei Francien Bekius, buurtwerker by Sociaal Werk De Kear, til.nr. 0513-334270

Datum/tijd: 
11 Septimber 2019 - 20:00 to 21:30
Location: 
Zorgcentrum Sint Theresia
Titus Brandsmaweg 62
Joure
(advertinsje)