Frijmetselerlêzing troch Jan Terlouw yn Ljouwert

Location: 
Doopsgezinde Kerk
Wirdumerdijk 18
Leeuwarden
(advertinsje)