Film - Das Schweigende Klassenzimmer yn Frentsjer

It is 1956 en tiidens in besite oan in bioskoop yn West-Berlin sjoche de East-Dútske skoalbern Theo en Kurt skokkende bylden oer de Hongaarske opstân yn Boedapest. Werom yn Stalinstadt (no Eissenhüttenstadt) wolle sy in gebaar meitsje út solidariteit mei de fallen slachtoffers en tiidens in les hâlde sy meielkoar in minuut stilte. Hjirtroch ûntstiet der in protte ûnrêst en as dit by it ministerie fan Underwiis telânne komt wurdt it as in kontrarevolutionaire die beskôge mei fierstrekkende gefolgen foar de skoalbern. Film is baseart op in wier bart ferhaal.

Location: 
Theater De Koornbeurs
Noord 2
Frentsjer
(advertinsje)