Ekskurzje nei it Ottema-Wiersma-reservaat yn Hurdegaryp

IVN Noardeast-Fryslân organiseart in ekskurzje nei it Ottema-Wiersma-reservaat by Hurdegaryp. It is in unyk "laagveenmoeras" en learzen bin handich tiidens dizze ekskurzje. Ek bedekkende klean mei it each op'e  miggen! Ynfo fierder fia til.nr. 0519-571733

Ekskurzjelieder is Jan de Vries

Location: 
Ottemaweg
Hurdegaryp
(advertinsje)