Provinsjale Steateferkiezingen 2019

Op woansdei 20 maart mei hiel Fryslân wer nei de stimbus om de nije leden fan de Provinsjale Steaten te kiezen. Mar wêr giet dy provinsje eins oer en wat docht dat bestjoer? En wichtiger noch: wat binne, neffens de Friezen, saken dy't it nije bestjoer as earste oanpakke moatte soe? Hjirûnder fynst al it nijs dat mei de ferkiezingen te krijen hat.

(advertinsje)

Mear nijs oer Provinsjale Steateferkiezingen 2019

Pagina's