Warning message

Inzenden van dit formulier is niet langer mogelijk.

Reanimaasjeferhalen socht

Foar in projekt sykje wy ferhalen fan minsken dy’t reanimearre binne en boargerhelpferlieners dy’t holpen hawwe by in reanimaasje.

Yn it bysûnder sykje wy minsken dy’t reanimearre binne en dy’t noch hieltyd kontakt hawwe mei harren helpferlieners, mar alle reaksjes binne tige wolkom.

Hawwe jo sels in ferhaal oer in reanimaasje of kenne jo immen mei sa’n ferhaal? Reagearje dan hjirûnder fia it formulier.

(advertinsje)