Warning message

Inzenden van dit formulier is niet langer mogelijk.

Meld dyn aksje oan by de redaksje

    Fansels wolle wy dat safolle mooglik minsken yn aksje komme en produkten ynsammelje foar de Voedselbank. Dus betink in goeie aksje en help mei. De opbringst kin tusken 7 en 18 desimber (9:00 - 18.00 oere) by de omrop brocht wurde.

    As Omrop Fryslân wolle wy graach witte hokker aksjes der allegear binne. Meld dêrom dyn aksje oan op dizze side. Dan kin it samar wêze dat wy delkomme mei kamera of mikrofoan om ferslach te dwaan fan de aksje. Sukses!

    (Advertinsje)