Warning message

Inzenden van dit formulier is niet langer mogelijk.

Krystkaartaksje

Wa moat dit jier in hiele bysûndere krystkaart fan Omrop Fryslân krije? Om’t hy safolle foar dy betsjut, altyd foar dy klear stiet en dat mar hiel gewoan fynt? Of ien dy’t yn desimber wol in opstekker brûke kin. Hjir kinne jo it ferhaal dêr’t it om giet ynstjoere. Op moandei 21, tiisdei 22, woansdei 23 en tongersdei 24 desimber gean wy dan miskien wol mei dy op ‘en paad om de krystkaart persoanlik lâns te bringen. Do kinst dan sels dyn ferhaal live taljochtsje.

(advertinsje)