Ik jou my/ús op om mei te sjongen yn it Hea!-liet

  Folje ûndersteand formulier yn om mei te dwaan oan it nije Hea!-liet. Dyn opjefte wurdt yn behanneling naam asto in audiobestân (MP3 of WAV) óf in YouTube-linkje meistjoerst.

  Bestannen meie net grutter wêze as 20 MB.
  Tastiene bestânsformaten: mp3 wav.
  Bestannen meie net grutter wêze as 20 MB.
  Tastiene bestânsformaten: gif jpg jpeg png.
  (advertinsje)