Ferkiezings 2013

Tuskentiidske gemeenteriedsferkiezings 2013

De opkomst yn Ljouwert wie krekt minder as 40%. De PvdA waard de grutste partij mei 12 sitten en it CDA krige 6. Fjouwer partijen hellen 4 sitten: D66, de NLP, Pal Grien Links en de VVD. De FNP en de Christenunie krigen 2 sitten, en Ljouwert Feriene Lofts 1. Op it Hearrenfean kaam goed 45% fan de stimgerjochtichden nei de stimbus. De Partij van de Arbeid helle 8 sitten en is ek hjir de grutste. VVD, Gemeentebelangen en CDA gean meiinoar lykop mei 4 sitten. De FNP en D66 hellen 3 sitten; de Christenunie 2 en Grien Links 1. De opkomst yn de Fryske Marren wie krekt wat mear as de helte: 52%. De FNP waard de grutste mei 9 sitten, it CDA folget dêr deun op mei 8. De PvdA krijt 4 sitten, de VVD 3; D66 en Christenunie 2. De Nieuwe Communistische Partij Nederland fan Rinze Visser helle 1 sit, lykas GrienLinks en Nieuw Politiek Peil. Hjirûnder de útslaggen fan de tuskentiidske gemeenteriedsferkiezings
(advertinsje)

Útslaggen

  Ljouwert

  • Ljouwert: Feriene Lofts, Ljouwert: LP Ljouwert
  • Ljouwert: Klokkenluiderspartij, Ljouwert: ChristenUnie, Ljouwert: FNP
  • Ljouwert: NLP, Ljouwert: D66
  • Ljouwert: CDA
  • Ljouwert: PAL/Grienlinks
  • Ljouwert: PvdA
  • Ljouwert: VVD

  De gemeente Ljouwert krijt der in stik fan Boarnsterhim by. Dy gemeente wurdt op 1 jannewaris 2014 opheft. De gemeente Ljouwert hat dêrnei 108.000 ynwenners. Meiïnoar dogge der 10 partijen mei oan de ferkiezings.

  Hearrenfean

  • Hearrenfean: ChristenUnie, Hearrenfean: Lokaal 10
  • Hearrenfean: D66, Hearrenfean: GrienLinks
  • Hearrenfean: CDA
  • Hearrenfean: FNP
  • Hearrenfean: Gemeentebelangen
  • Hearrenfean: VVD
  • Hearrenfean: PvdA

  Neist de gemeenten Ljouwert en Súdwest-Fryslân, krijt ek gemeente Hearrenfean in part fan Boarnsterhim. De gemeente Hearrenfean bestiet dan út hast 50.000 ynwenners. Yn dizze gemeente steane der 9 partijen op 'e list.

  De Fryske Marren

  • Fryske Marren: GrienLinks, Fryske Marren: NNP
  • Fryske Marren: D66, Fryske Marren: NCPN
  • Fryske Marren: ChristenUnie
  • Fryske Marren: VVD
  • Fryske Marren: PvdA
  • Fryske Marren: CDA
  • Fryske Marren: FNP

  Troch in fúzje tusken de gemeenten Gaasterlân-Sleat, Lemsterlân en Skarsterlân ûnstiet op 1 jannewaris 2014 de nije gemeente De Fryske Marren. Dit wurdt in gemeente mei 51.000 ynwenners. 9 partijen dogge mei oan de ferkiezings.

  (advertinsje)