Eksamens

Fan 14 maaie ôf begjinne de skriftlike eksamens foar it fuortset ûnderwiis. Wy binne op syk nei studinten dy't dit trajekt mei vlogs foar ús festlizze wolle. Frysk prate kinne,  is in fereaske. Dizze vlogs sille brûkt wurde foar op de webside en telefyzje en ek kinst belle wurde foar radioútstjoerings/opnamen. Liket dy dit wat? Jou dy dan op fia ûndersteand formulier. Wy meitsje út alle oanmeldingen in foarseleksje en ast hjirby sitst, nimme wei kontakt mei dy op. Ast bei de foarseleksje sitst, moast in proefvlog oan ús stjoere en op basis hjirfan kieze wy de úteinlikke winners. 

Bestannen meie net grutter wêze as 2 MB.
Tastiene bestânsformaten: gif jpg jpeg png.
(Advertinsje)