Doch mei oan de priisfraach

Wolsto kâns meitsje op in plak yn de publykssjuery by de Tafel 18-finale? Doch dan gau mei oan de priisfraach en wa wit bisto by de finale op 14 novimber!

It antwurd op de fraach fan foarige wike “Wêr kom Beerenburg fan oarsprong wei?” wie fansels: Amsterdam. De winner is Annemarie Prins út it Hearrenfean. Lokwinske, Annemarie! Do bist by de finale op 14 novimber!

Spitigernôch, de publykssjuery is ôfrûn, do kinst net mear mei stride foar in plak.

(advertinsje)