Ljouwert

Ljouwert foto en fideo

Hjoed bliuwe we mei de camper yn Ljouwert. We begjinne de dei mei biologysk bewuste broadsjes, dêrnei efkes de stêd yn en dan sjogge wy fierder wol wat de dei ús bringt.

(advertinsje)

De camper op de radio

  • Lennie makket in hearlike smoothy
  • Lennie giet mei om te besoargjen
  • Lennie docht it fragespiraal mei Klaske Rosier
  • Lennie makket kofje mei figuerkes by kafee Douwe Egberts
  • Bauke fart mei op de rûnfeart troch de Ljouwerter grêften
(advertinsje)