Koarnjum

Koarnjum en Marrum foto en fideo

Hjoed sil de camper nei twa ferskillende plakken. Moarns is de camper by in biste-opfang yn Koarnjum. Dêr hawwe se katten en hûnen, mar der binne ek in soad oare bisten. Middeis rydt de camper troch nei Marrum, wêr’t se útwaaie by de Seedyk. Fierder krije se ek noch in rûnlieding by it bûtendyks gebiet del.

(advertinsje)

De camper op de radio

  • Ferslachjouwer Gerrit de Boer by it bistepensjon yn Koarnjum
  • Natascha Woudstra oer soarchbuorkerij yn Koarnjum
  • It fragenspiraal mei Jelco Woudstra
  • Mei Willem en Roelie Berg op de minicamping by de Seedykstertoer
  • Andor Faber giet mei op de Seedykstertoertocht
  • Andor Faber is butendyks en dat is te hearren
  • Andor sjocht werom op de dei yn Koarnjum
(advertinsje)