Jobbegea en De Gordyk

Jobbegea en De Gordyk foto en fideo

De camper rydt hjoed nei Jobbegea en De Gordyk. Yn Jobbegea binne se by de geiten. Dêr sille se sjen hoe't geiten molken wurde en wat der fan dizze molke makke wurdt. Dêrnei ride ús ferslachjouwers troch nei De Gordyk; se sjogge yn it doarp en by it swimbad.

(advertinsje)

De camper op de radio

  • Lennie by de geitsjes fan boerinne Doetie - Audio: Omrop Fryslân, Lennie Bronsveld
  • 820 Camper Lennie by de geitsjes - Audio: Omrop Fryslân, Lennie Bronsveld
  • Ferslachjouwer Lennie by it swimbad fan De Gordyk - Audio: Omrop Fryslân, Bauke Deelstra
  • Bauke by bern dy't eltse dei yn it swimbad lizze
(advertinsje)