Jobbegea en De Gordyk

Jobbegea en De Gordyk foto en fideo

De camper rydt hjoed nei Jobbegea en De Gordyk. Yn Jobbegea binne se by de geiten. Dêr sille se sjen hoe't geiten molken wurde en wat der fan dizze molke makke wurdt. Dêrnei ride ús ferslachjouwers troch nei De Gordyk; se sjogge yn it doarp en by it swimbad.

De camper op de radio

(Advertinsje)