Aldeboarn en De Tynje

De camper sil hjoed nei Aldeboarn ta, dêr’t se drok dwaande binne mei de tariedingen foar de gondelfeart. Us ferslachjouwers stekke de hannen út de mouwen en sille efkes meihelpe. Mar earst in tuskenstop om blomkes te plukken op De Tynje.

De camper op de radio

(advertinsje)