Jou dy op foar de audysje

Wy sykje dy!

Bisto in jonge? óf in famke?

Praatsto Frysk en bisto tusken de 13 en 16 jier.

Fynst aktearjen te gek en bist net bang foar in kamera? Ja?

Dan sykje wy dy! Op 13 of 14 febrewaris binne der audysjes bij Omrop Fryslân, Zuiderkruisweg 2 yn Ljouwert. Oant dan.

(advertinsje)