De Omrop-app

Wolkom by Omrop Fryslân!

It lêste nijs út Fryslân of het laatste nieuws uit Fryslân? De website en app van Omrop Fryslân is tweetalig, evenals deze tekst. Scroll naar onderen voor de Nederlandse tekst.

Mei de app fan Omrop Fryslân:

  • Bisto as earste op 'e hichte fan it lêste nijs út Fryslân
  • ​Kinsto it nijs yn it Frysk én yn it Nederlânsk folgje
  • Sjochsto wat de ympekt fan it nijs is yn dyn regio
  • Kinsto reagearje op fragen en priisfragen yn ús radioprogramma's
  • Misto neat fan it nijs dat foar dy belangryk is. Skeakelje 'notifikaasjes' yn foar ûnderwerpen dêr'tsto in melding fan ûntfange wolst.

Bliuw op 'e hichte fan it Fryske nijs en download de Omrop-app yn de App Store of Google Play Store.

Get it on Google Play
 

 

Met de app van Omrop Fryslân:

  • Ben je als eerste op de hoogte van het laatste nieuws uit Fryslân
  • Kun je het nieuws in het Fries én in het Nederlands volgen
  • Zie je wat de impact van het nieuws is in jouw regio
  • Kun je reageren op vragen en prijsvragen in onze radioprogramma's
  • Mis je niks van het nieuws dat voor jouw belangrijk is. Schakel notificaties in voor onderwerpen waar jij een melding van wilt ontvangen.

Door aan de onderzijde in de app op het icoon 'NL' te drukken worden alle berichten in het Nederlands weergegeven.

Blijf op de hoogte van het Friese nieuws en download de Omrop-app in de App Store of Google Play Store.

Get it on Google Play

 

(Advertinsje)