Algemiene Betingsten

De folgjende algemiene betingsten binne fan tapassing op dizze website.

Copyright

Neat fan dizze website mei werjûn, bewurke, útstjoerd, kopiearre, oerbrocht, publisearre, ferspraat, wizige, post, of pleatst wurde op oare websites of dokuminten sûnder foarôfgeand skriftlike tastimming fan Omrop Fryslân. Alle yntellektuele eigendomsrjochten op dizze website, mei dêrby ynbegrepen audio-, fideo-, foto- en tekstmateriaal, mar ek de rjochtstreekse trochjefte fan ús radio- en televyzje-útstjoerings binne foarbeholden en alle gebrûk derfan, sûnder foarôfgeande tastimming fan Omrop Fryslân, is strang ferbean. Troch it iepenjen fan de website fan Omrop Fryslân en dêr byldmateriaal fan de brûken, stimme jo yn mei de hjirnei neamde bepalings en betingsten. Jo akseptaasje fan dy bepalings en betingsten geane yn op it momint dat jo ús site foar de earste kear brûke.

Disclaimer

Omrop Fryslân besteget in soad soarch oan it ûnderhâld fan dizze website. De ynformaasje dy’t fia de website ferstrekt wurdt, is yn prinsipe ôfkomstich fan betroubere boarnen. Dochs kin Omrop Fryslân noch de krektens, noch de folsleinens, of de gaadlikens fan ynformaasje foar hokker gebrûk dan ek garandearje. Ynformaasje wurdt sûnder hokker garânsje dan ek ferskaft. De brûker wurdt der foar warskôge dat de ferstrekte ynformaasje periodyk, sûnder oankundiging, wizige wurde kin. Omrop Fryslân is net ferantwurdlik foar likefolle hokker inisjatyf dat de brûker nimt op basis fan de ferstrekte ynformaasje. Omrop Fryslân kin yn gjin inkeld gefal oanspraaklik steld wurde foar eventuele direkte, yndirekte, ynsidintele skea of likefolle hokker oare skea dy’t it gefolch wêze soe, of folgje soe út, of ferbân hawwe soe mei it gebrûk fan de website fan Omrop Fryslân of de ûnmooglikheid dy te brûken. Omrop Fryslân kin net oanspraaklik steld wurde foar eventuele steurings, flaters, of ûnderbrekkings yn de elektroanyske publikaasje fan de website en ferwante ynformaasjetsjinsten. As jo tinke dat ynformaasje op dizze website ûnkrekt is, dan fersykje wy jo freonlik dat de ynternetredaksje te melden.

Privacy

Omrop Fryslân giet soarchfâldich om mei de gegevens fan de brûkers fan har ynteraktive tsjinsten. Dêrby hâldt sy har oan de easken dy’t de Wet Bescherming Persoonsgegevens stelt. Gegevens wurde net ferstrekt oan tredden. Wol wurde dy brûkt foar in goede tsjinstferliening en eventueel om de brûkers op ‘e hichte te hâlden fan de tsjinsten fan it tv-, radio- en ynternetbedriuw. De gegevens wurde sadanich befeilige, dat lju sûnder foech der gjin misbrûk fan meitsje kinne. Op de website wurde algemiene besikersgegevens byhâlden, lykas de meast frege pagina’s. Dêrmei kin de Omrop har website en tsjinstferliening ferbetterje. Omrop Fryslân makket by it oanbieden fan har tsjinsten gebrûk fan tydlike ‘cookies’. In cookie is in ienfâldich lyts bestandsje dat op de hurde skiif fan de kompjûter opslein wurdt. Dy befetsje gjin persoansgegevens en wurde inkeld brûkt om it gebrûk fan de site makliker te meitsjen. Mochten jo noch fragen hawwe, stjoer dan in mailtsje nei de ynternetredaksje. Tinke jo dat it iepenbier meitsjen of beskikber stellen fan bepaald materiaal ynbreuk makket op ienich rjocht dat jo takomt, of jo (privacy)belangen skea docht, dan kinne jo dat ûnderboud oan Omrop Fryslân witte litte. By in grûndearre klacht sil de Omrop it materiaal ûntagonklik meitsje en/of fan de website ferwiderje, of tegearre mei jo besjen hoe’t der op in oare wize oan jo klacht temjitte kommen wurde kin. Stjoer jo klacht nei: online@omropfryslan.nl

Der sil dan op koarte termyn kontakt mei jo opnommen wurde.

De volgende algemene voorwaarden zijn van toepassing op deze website.

Copyright

Niets van deze website mag worden weergegeven, bewerkt, uitgezonden, gekopieerd, overgebracht, gepubliceerd, verspreid, gewijzigd, gepost of geplaatst op andere websites of documenten zonder voorafgaande schriftelijke toestemming. Alle intellectuele eigendomsrechten op deze website, met inbegrip van audio-, video, foto en tekstmateriaal, maar ook de rechtstreekse doorgifte van onze radio- en televisie-uitzendingen zijn voorbehouden en elk gebruik ervan zonder voorafgaande toestemming van Omrop Fryslân is ten strengste verboden. Door de website van Omrop Fryslân te openen en er materiaal van te gebruiken, stemt u in met de hierna genoemde bepalingen en voorwaarden. Uw aanvaarding van deze bepalingen en voorwaarden gaat in op het moment dat u onze site voor het eerst gebruikt.

Disclaimer

Omrop Fryslân besteedt veel zorg aan het onderhoud van deze website. De informatie die via de website wordt verstrekt, is in principe afkomstig van betrouwbare bronnen. Toch kan Omrop Fryslân noch de juistheid, noch de volledigheid, of de geschiktheid van informatie voor welk gebruik dan ook garanderen. Informatie wordt zonder welke garantie dan ook verschaft. De gebruiker wordt ervoor gewaarschuwd dat de verstrekte informatie periodiek, zonder aankondiging, kan worden gewijzigd. Omrop Fryslân is niet verantwoordelijk voor om het even welk initiatief dat de gebruiker op basis van de verstrekte informatie neemt. Omrop Fryslân kan in geen enkel geval aansprakelijk worden gesteld voor eventuele directe, indirecte, incidentele schade of om het even welke andere schade die het gevolg zou zijn of zou voortvloeien uit of verband zou houden met het gebruik van de website van Omrop Fryslân of de onmogelijkheid deze te gebruiken. Omrop Fryslân kan niet aansprakelijk gesteld worden voor eventuele storingen, fouten of onderbrekingen in de elektronische publicatie van de website en verwante informatiediensten. Als u denkt dat informatie op deze website onjuist is, dan verzoeken we u vriendelijk dit de internetredactie te melden.

Privacy

Omrop Fryslân gaat zorgvuldig om met gegevens van de gebruikers van haar interactieve diensten. Daarbij houdt ze zich aan de eisen die de Wet Bescherming Persoonsgegevens stelt. Gegevens worden niet verstrekt aan derden. Wel worden ze gebruikt voor een goede dienstverlening en eventueel om de gebruikers op de hoogte te houden van de diensten van het tv-, radio- en internetbedrijf. De gegevens worden zodanig beveiligd dat onbevoegden er geen misbruik van kunnen maken. Op de website worden algemene bezoekersgegevens bijgehouden, zoals de meest gevraagde pagina's. Daarmee kan de omroep haar website en dienstverlening verbeteren. Omrop Fryslân maakt bij het aanbieden van haar diensten gebruik van tijdelijke cookies. Een cookie is een eenvoudig klein bestandje dat op de harde schijf van de computer wordt opgeslagen. Ze bevatten geen persoonsgegevens en worden enkel gebruikt om het gebruik van de site gemakkelijker te maken. Als u nog vragen heeft, stuur dan een mailtje naar de internetredactie. Meent u dat de openbaarmaking of beschikbaarstelling van bepaald materiaal inbreuk maakt op enig recht dat u toekomt of uw (privacy)belangen schaadt, dan kunt u dit onderbouwd aan Omrop Fryslân laten weten. Bij een gegronde klacht zal de Omrop het materiaal ontoegankelijk maken en/of van de website verwijderen, dan wel samen met u bekijken hoe op een andere manier aan uw klacht tegemoet kan worden gekomen. Stuur uw klachten naar online@omropfryslan.nl Er zal dan op korte termijn contact met u worden opgenomen.

(Advertinsje)