Aksjes

Socht: dé Grutte Pier!

  • Trailer Grutte Pier

Wennet Grutte Pier yn Fryslân, Noard-Hollân of dochs yn Sweden? Omrop Fryslân en Steven de Jong Films binne op syk nei in haadrolspiler foar in unike searje oer it libben fan Pier Gerlofs Donia; better bekend as Grutte Pier. De haadrolspiler moat dus ek net samar ien wêze, der wurdt socht nei in flinke keardel mei aktearûnderfining.

De syktocht nei miskien wol de meast legindaryske Fries, Grutte Pier, wurdt yn gong set yn binnen- en bûtenlân. Der wurdt socht nei in grutte, fysyk sterke akteur fan minimaal 1.90 m lang dy't tusken de 30 en 45 jier is.

Oanlieding foar de syktocht is de searje dy't Steven de Jong Films yn gearwurking mei Omrop Fryslân meitsje sil, ferspraat oer in perioade fan acht jier. De searje sil dan ek te sjen wêze by Omrop Fryslân. Yn acht episoaden wurdt it libbensferhaal fan de Fryske frijheidsstrider ferteld. 

Mannen dy't foldogge oan de easken fan Grutte Pier kinne harren opjaan fia: www.gruttepier.tv. Opjaan kin oant en mei 15 oktober.

(advertinsje)

Fryske hannen

Wolle jo helpe mei it digitaal meitsjen fan de hoezen fan de Omrop Fryslân-lûds- en fideobannen?

Omrop Fryslân hat in grut tal audio- en fideobannen digitalisearje litten. Dêrby binne de bânhoezen mei ynformaasje en de yndeksfellen ek scand. De gegevens op dy scande dokuminten binne no noch net geskikt foar de online databank. Dêrby wurdt de help fan ús Fryske publyk frege. Jong en âld, minsken fan alle leeftiden en alooi kinne thús efter de eigen kompjûter in bydrage leverje oan it digitalisearjen fan it papierwurk by de bannen.

It komt der op del dat wy help nedich hawwe by it oertypen fan skreaune en mei de typasine typte briefkes. Niget de Fryske taal jo, lykas skiednis en argivearring en liket it jo wat om mei te helpen yn dit projekt? Koartsein, hawwe jo de Fryske Hannen dy't wy nedich binne? Meld jo dan no oan!

Uteindelijk is it de bedoeling dat it argyfmateriaal online presintearre en trochsocht wurde kin. Dat betsjut dat wa't dat wol, fia ynternet sykje kin yn it lûds- en blydargyf fan de Omrop. Omrop Fryslân brûkt de gegevens ek yn in yntern systeem om tagong te krijen ta it materiaal. Mooglik smyt dat wergebrûk of werhellings op fan nijsgjirrige fynsten.

Ek foar jo kin it wat opsmite. Oan de ynfier en kontrôle fan de gegevens wurde punten takend. Jo kinne bygelyks in aardige Omrop-attinsje fertsjinje. De heechste skoares krije in rûnlieding troch it Omrop-gebou en de studio's. Meidwaan? Sjoch op Fryskehannen.nl.

(advertinsje)