Aksjes

Omrop Fryslân fiert 100 jier radio

Mei de hiele famylje by it tastel harkje nei 'De bonte dinsdagavondtrein' of lûdop laitsje by de 'Dik Voormekaar Show'. En wa waard net wekker mei de 'Ochtendgymnastiek' fan Ab Goubitz? De radio is net mear fuort te tinken út ús kollektyf ûnthâld. En dat wylst it medium eins noch mar 100 jier lyn 'útfûn' is. Want op 6 novimber 1919 makke Hanso Henricus Schotanus à Steringa Idzerda, berne yn Weidum, de alderearste Nederlânske radio-útstjoering.

Omrop Fryslân stiet dêrom fan 28 oktober ôf hielendal yn it ramt fan '100 jier radio'. Want ek de Fryske radio is fan elkenien. Yn alle boerefamyljes moast elkenien stil wêze ûnder it waarberjocht fan Hans de Jong. En yn de sniewinter fan 1979 wie Radio Fryslân efkes it sintrum fan de provinsje. Yn de temawike '100 jier radio' komme kollumnisten fan eartiids, lykas Johan Veenstra en Douwe Kootstra, foar ien kear werom yn Fryslân fan 'e moarn. De middei fan Fryslân jit âlde rubriken yn in nij jaske. Fierder hearre we alles oer de skiednis fan de radio, bringe we ús bekende radiotunes wer foar it ljocht en spylje we noch in kear de legindaryske radiokwis 12 36 18, wêrby't harkers ynbelje meie om te rieden hokker Bekende Fries der te gast is by Weistra op wei.

Op 1 novimber stjoert HEA! twa portretten fan échte radio-leafhawwers út. Jan Bosma hat wolris syn libben op it spul set foar syn radio-samling en Anne Tol hat syn hûs sa fol apparatuer te stean foar syn geheime stjoerder, dat in frou der net mear by past.

Op 3 novimber is der in spesjale útstjoering fan Buro de Vries út Weidum wei, it bertedoarp fan radiopionier Idzerda. Harmonie Weidum sil spesjaal foar de gelegenheid 3 fan de nûmers út de alderearste radio-útstjoering live hearre litte. Publyk is fan herte welkom, om 11.00 oere yn it doarpshûs yn Weidum. De tagong is fergees.

Ek op 3 novimber is der de Fryslân DOK 'IDZ de earste - 100 jier radio' oer Idzerda, de heit fan de Nederlânske radio. Programmamakker Annet Huisman siket en fynt de ferhalen by Botte Jellema, freelance radio- en podcastmakker, en by mediaheechlearaar Huub Wijfjes. Trije pakesizzers nimme de sjogger mei werom yn de tiid. Nei Ter Idzard, dêr't de foarfaars wei komme.

(advertinsje)