Aksjes

Sjongfestival 2020

'Vak Fries laat nog steeds te wensen over' wie ein 2019 bot yn it nijs. In begryplik punt, want hoe moatst no oan dy kearndoelen foldwaan? Mei it Sjongfestival wurkest oan meardere kearndoelen Frysk. It projekt is boppedat fakoerstiigjend, want do wurkest oan Frysk, muzyk én beweging. Dat alles op in positivie wize, want it Sjongfestival is in aventoer dy't de learlingen net gau ferjitte sille. Dat jildt seker foar de finale op it grutte poadium fan De Lawei!

Huh?! Sjongfestival?
It Sjongfestival is in twajierlikse talintejacht foar basisskoallen. Learlingen út groep 6, 7 en/of 8 foarmje in koar en sjonge sa moai mooglik in Frysk of meartalich liet. Dêrmei dogge se audysje. De bêste skoallen fertsjinje in plak yn de finale op it grutte poadium fan De Lawei.

Sjoch op www.sjongfestival.frl foar mear ynformaasje én de kearndoelen dêr't it Sjongfestival by oanslút. Ynskriuwe kin oant en mei 14 febrewaris (foar de foarjiersfakânsje).

(advertinsje)