Algemene Voorwaarden Omrop Fryslân Reklame


  Vanaf 1-7-2012

  1.

  Definities

  1.1.

  In deze algemene voorwaarden (voorwaarden) wordt verstaan onder:
  Contractant: iedere natuurlijke of rechtspersoon met wie Omrop Fryslân Reklame een overeenkomst sluit, dan wel onderhandelt over de totstandkoming daarvan, of aan wie Omrop Fryslân Reklame een aanbieding doet of jegens wie Omrop Fryslân Reklame enige (rechts) handeling verricht;
  Overeenkomst: iedere Overeenkomst die tussen Omrop Fryslân Reklame en Contractant tot stand komt, elke wijziging daarvan of aanvulling daarop, alsmede alle (rechts)handelingen ter voorbereiding en ter uitvoering van die Overeenkomst;
  Order: iedere opdracht van Contractant aan Omrop Fryslân Reklame;
  Tariefkaart: opgave van tarieven en specifieke bepalingen door Omrop Fryslân Reklame, voorafgaand aan een uitzendcyclus;
  Materiaal: de op een beeld- of geluidsdrager of een digitaal bestandsformaat vastgelegde boodschap van Contractant, welke Omrop Fryslân Reklame uit zal zenden via Omrop Fryslân of via een andere (regionale ) omroep.


  2.

  Toepasselijkheid

  2.1.

  Deze voorwaarden maken deel uit van alle Overeenkomsten en zijn van toepassing op alle daarmee verband houdende (rechts)handelingen van Omrop Fryslân Reklame en Contractant. Hetzelfde geldt voor de Tariefkaart.

  2.2.

  De toepasselijkheid van voorwaarden of bedingen van Contractant wordt door Omrop Fryslân Reklame uitdrukkelijk van de hand gewezen.

  2.3.

  Indien in de Overeenkomst met Contractant bepalingen zijn opgenomen die strijd opleveren met deze Voorwaarden, prevaleren de bepalingen van de Overeenkomst.

  2.4.

  Wijzigingen van c.q. aanvullingen op enige bepaling van de Overeenkomst en/of de Voorwaarden gelden slechts indien zij schriftelijk door partijen zijn overeengekomen en gelden slechts voor de betreffende overeenkomst.


  3.

  Aanbiedingen, totstandkoming van Overeenkomsten

  3.1.

  Een aanbieding of (prijs)opgave bindt Omrop Fryslân Reklame niet en geldt slechts als uitnodiging tot het plaatsen van een Order.

  3.2.

  Een Overeenkomst komt slechts tot stand indien en voor zover Omrop Fryslân Reklame een Order definitief en schriftelijk bevestigt of door Omrop Fryslân Reklame uitvoering aan een Order wordt gegeven.

  3.3.

  In het geval een orderbevestiging afwijkt van de verstrekte opdracht, en Contractant niet binnen een week respectievelijk 3 werkdagen, voor eerste uitzending, schriftelijk aangeeft met die orderbevestiging niet akkoord te gaan, geldt de inhoud van de orderbevestiging.

  3.4.

  Omrop Fryslân Reklame is gerechtigd bij het aangaan van de Overeenkomst eisen te stellen (technisch dan wel inhoudelijk) ten aanzien van het door Contractant aan te leveren Materiaal.

  3.5.

  Omrop Fryslân Reklame heeft het recht voorafgaand aan de uitvoering van de Overeenkomst inzage te verlangen in het aangeleverde Materiaal.

  3.6.

  Omrop Fryslân Reklame is zonder opgave van redenen bevoegd om een aanvraag te weigeren.


  4.

  Tarieven en Toeslagen

  4.1.

  Omrop Fryslân Reklame brengt voor haar diensten de tarieven in rekening zoals deze gelden op het moment van uitvoering (bepalend is het moment van uitzending van het Materiaal). Alle tarieven van Omrop Fryslân Reklame zijn uitgedrukt in Euro en exclusief omzetbelasting. Tarieven worden in beginsel eenmaal per jaar vastgesteld en bekend gemaakt op de Tariefkaart, evenals toeslagen of kortingen.

  4.2.

  Omrop Fryslân Reklame kan de Contractant op nader overeen te komen voorwaarden korting op de tarieven verlenen. Indien en voor zover de Contractant niet (meer) aan deze voorwaarden voldoet, vervalt het recht op korting en is Omrop Fryslân Reklame gerechtigd de reeds ten onrechte verleende korting onmiddellijk van de Contractant terug te vorderen dan wel deze op enigerlei wijze te verrekenen.


  5.

  Betaling

  5.1.

  Facturering vindt in beginsel twee keer per kalendermaand plaats na afloop van de uitzending (en). Contractant zal de haar in rekening gebrachte bedragen, effectief in de valuta vermeld op de factuur, binnen 14 dagen na factuurdatum aan Omrop Fryslân Reklame betalen. Alle betalingen zullen worden voldaan ten kantore van Omrop Fryslân Reklame , op een door haar aan te wijzen giro- of bankrekening.

  5.2.

  Alle aan Contractant in rekening gebrachte bedragen moeten zonder korting of inhouding worden voldaan. Contractant is niet bevoegd tot verrekening. Contractant heeft verder niet het recht om enige betalingsverplichting jegens Omrop Fryslân Reklame op te schorten. Beperking van het opschortingrecht kan in strijd zijn met art. 6:236 lid 1 sub c BW (zwarte lijst) als er zaken gedaan worden met een natuurlijk persoon.

  5.3.

  Indien op enig moment bij Omrop Fryslân Reklame gerede twijfel bestaat omtrent de kredietwaardigheid van Contractant, heeft Omrop Fryslân Reklame het recht, alvorens (verder) te presteren, van Contractant te eisen dat(gedeeltelijke) vooruitbetaling van de koopsom plaatsvindt of dat deze een deugdelijke zekerheid stelt, ter hoogte van de bedragen die Omrop Fryslân Reklame, al dan niet opeisbaar, op grond van de Overeenkomst van Contractant heeft of zal hebben te vorderen, zulks ter beoordeling van Omrop Fryslân Reklame. Vooruitbetaling zal altijd worden verlangd indien Contractant een niet door de Stichting ROTA erkent reclame- of media-inkoopbureau is.

  5.4.

  Door het enkele verstrijken van een betalingstermijn is Contractant in verzuim. In dat geval zijn alle vorderingen, uit welke hoofde ook, van Omrop Fryslân Reklame op Contractant onmiddellijk opeisbaar. Daarnaast heeft Omrop Fryslân Reklame vanaf dat moment het recht haar verplichtingen jegens Contractant op te schorten.

  5.5.

  Contractant is over alle bedragen die niet uiterlijk op de laatste dag van de betalingstermijn zijn betaald, vanaf die dag een vertragingsrente verschuldigd gelijk aan de op dat moment in Nederland geldende wettelijke rente. Tevens worden € 20,00 administratiekosten in rekening gebracht.

  5.6.

  Indien Contractant ook na het verstrijken van een sommatiebrief gestelde nadere betalingstermijn het verschuldigde bedrag incl. rente nog niet heeft betaald, is hij verplicht Omrop Fryslân Reklame de te maken buitengerechtelijke en gerechtelijke kosten volledig te vergoeden. Tevens zal de contractant indien de vordering uit handen wordt gegeven 15% incassokosten in rekening worden gebracht.

  5.7.

  Ieder bedrag dat Omrop Fryslân Reklame van Contractant ontvangt, zal allereerst strekken tot voldoening van verschuldigde rente en kosten als bedoeld in 5.5 en 5.6.


  6.

  Annulering, wijziging en vooruitschuiven van de opdracht

  6.1.

  Wanneer Contractant het nog niet uitgevoerde gedeelte van een overeenkomst geheel of gedeeltelijk annuleert, zal hij Omrop Fryslân Reklame een vergoeding verschuldigd zijn. De vergoeding zal – tenzij de Contractant ter voldoening van Omrop Fryslân Reklame aantoont dat hij ten gevolge van hem niet toe te rekenen ernstige omstandigheden niet van zijn recht op uitzending gebruik kan maken –berekend worden zoals in de volgende alinea’s is omschreven: 10% van het bedrag omschreven in de Overeenkomst van het te annuleren gedeelte tot twee maanden voor aanvang Overeenkomst c.q. eerste uitzenddatum 25% van het bedrag omschreven in de Overeenkomst van het te annuleren gedeelte van 2 maanden tot 2 weken voor aanvang opdracht c.q. eerste uitzenddatum 100% van het bedrag omschreven in de Overeenkomst van het te annuleren gedeelte indien de annulering minder dan 2 weken voor aanvang opdracht c.q. eerste uitzenddatum gebeurt.

  6.2.

  Vergoedingen ingevolge dit artikel dienen binnen 14 dagen na factuurdatum te worden voldaan. Omrop Fryslân Reklame heeft het recht over de vrijgekomen zendtijd geheel naar eigen inzicht te beschikken.

  6.3.

  Omrop Fryslân Reklame kan, voor zover dit mogelijk is en haar beleid daardoor niet doorkruist wordt, toestemming verlenen een nog niet uitgevoerd gedeelte van de Overeenkomst vooruit te schuiven. Indien na zo’n opschuiving alsnog door de Contractant geannuleerd wordt, wordt de datum van opdracht tot opschuiving als annuleringsdatum beschouwd en worden de in artikel 6.1 bedoelde termijnen berekend ten opzichte van de oorspronkelijke datum (data).


  7.

  Overmacht

  7.1.

  Indien Omrop Fryslân Reklame door een niet toerekenbare tekortkoming (overmacht) niet aan haar verplichtingen jegens Contractant kan voldoen, wordt de nakoming van die verplichtingen opgeschort voor de duur van de overmachttoestand.

  7.2.

  Duurt de overmachttoestand 30 dagen, of langer, dan hebben beide partijen het recht de Overeenkomst schriftelijk geheel of gedeeltelijk te ontbinden, voor zover de overmachtsituatie dit rechtvaardigt.

  7.3.

  In geval van overmacht heeft Contractant geen recht op enige (schade)vergoeding, ook niet als Omrop Fryslân Reklame als gevolg van de overmacht enig voordeel mocht hebben.

  7.4.

  Onder overmacht wordt verstaan elke van de wil van Omrop Fryslân Reklame onafhankelijke omstandigheid, waardoor de nakoming van haar verplichtingen jegens Contractant geheel of gedeeltelijk wordt verhinderd of waardoor de nakoming van haar verplichtingen in redelijkheid niet van Omrop Fryslân Reklame kan worden verlangd, ongeacht of die omstandigheid ten tijde van het sluiten van de Overeenkomst te voorzien was. Tot die omstandigheden worden ook gerekend: stakingen en uitsluitingen, zowel bij Omrop Fryslân Reklame als bij de zendgemachtigde, blokkade, oproer, stagnatie of andere problemen, technische storingen, het ontbreken van enige van overheidswege te verkrijgen vergunning, alsmede overheidsingrijpen dat wijzigingen in de programmering van de zendgemachtigde tot gevolg heeft.

  7.5.

  Omrop Fryslân Reklame zal Contractant zo spoedig mogelijk van een (dreigende) overmachttoestand op de hoogte stellen.


  8.

  Klachten

  8.1.

  Contractant is verplicht de uitvoering van de Overeenkomst door Omrop Fryslân Reklame onmiddellijk na uitvoering te controleren. Klachten dienen uiterlijk binnen 10 dagen na de dag van uitzending schriftelijk aan Omrop Fryslân Reklame te worden gemeld.

  8.2.

  Contractant is verplicht alle voor onderzoek van de klacht noodzakelijke medewerking te verlenen.

  8.3.

  Aan het in behandeling nemen van een klacht door Omrop Fryslân Reklame kan Contractant geen rechten ontlenen.


  9.

  Verplichtingen van Omrop Fryslân Reklame

  9.1.

  Omrop Fryslân Reklame garandeert dat zij de Overeenkomst naar beste vermogen en conform de in de branche geldende normen zal uitvoeren.

  9.2.

  Op voorwaarde dat tijdig, correct en overeenkomstig de bepalingen van artikel 7 is geklaagd en genoegzaam is aangetoond dat de uitzending niet beantwoordt aan hetgeen ter zake is overeengekomen, heeft Omrop Fryslân Reklame de keus hetzij de uitzendprijs te restitueren c.q. het gefactureerde bedrag te crediteren, hetzij Contractant een alsnog in een onderling overleg vast te stellen korting op de koopprijs te verlenen, hetzij het aangeleverde Materiaal opnieuw uit te zenden. Door voldoening aan één van de hiervoor genoemde prestaties is Omrop Fryslân Reklame ter zake van haar verplichtingen volledig gekweten.


  10.

  Aansprakelijkheid en vrijwaring

  10.1.

  Omrop Fryslân Reklame is niet aansprakelijk, noch op grond van de wet, noch uit Overeenkomst, voor zogenaamde gevolgschade die Contractant of een derde ter zake van de uitvoering van de Overeenkomst mocht lijden, hieronder mede begrepen indirecte schade, bedrijfsschade, milieuschade en immateriële schade.

  10.2.

  Omrop Fryslân Reklame zal geen beroep doen op de aansprakelijkheidsbeperkingen in artikel 9.1, indien en voorzover de schade het rechtstreeks gevolg is van opzet of grove schuld van Omrop Fryslân Reklame.

  10.3.

  Onverminderd het bepaalde in 9.1, is de contractuele en wettelijke aansprakelijkheid van Omrop Fryslân Reklame beperkt tot het bedrag van de prijs van de betreffende contractsom.

  10.4.

  Tenzij de schade is veroorzaakt door grove schuld of opzet van Omrop Fryslân Reklame zal Contractant Omrop Fryslân Reklame vrijwaren tegen alle aanspraken van derden, direct of indirect verband houdende met de uitvoering van de Overeenkomst en zal hij Omrop Fryslân Reklame alle schade vergoeden die Omrop Fryslân Reklame lijdt als gevolg van dergelijke afspraken.


  11.

  Overige verplichtingen van Contractant

  11.1.

  Contractant zal aan Omrop Fryslân Reklame alle voor de uitvoering van de werkzaamheden benodigde gegevens steeds tijdig ter beschikking stellen en staat in voor de juistheid en volledigheid daarvan.

  11.2.

  Contractant staat er jegens Omrop Fryslân Reklame voor in dat aangeleverd Materiaal geen schending oplevert van enige aan een derde toebehorend auteurs- of ander recht, en dat Contractant bevoegd is het Materiaal te doen uitzenden.

  11.3.

  Het Materiaal dient te voldoen aan de Nederlandse Reclamecode en indien toepasselijk, goedgekeurd te zijn door de Keuringsraad Openlijke Aanprijzing Geneesmiddelen of de Keuringsraad Aanprijzing Gezondheidsproducten, of enige andere specifieke reclamenorm. Het Materiaal dient voorts ten minste te voldoen aan de technische vereisten die in de desbetreffende branche gebruikelijk zijn, alsmede aan de door Omrop Fryslân Reklame gehanteerde technische voorwaarden.

  11.4.

  Indien tijdens de looptijd van de Overeenkomst het Materiaal niet langer voldoet aan de in dit artikel genoemde vereisten, dan wel Omrop Fryslân Reklame redelijkerwijs mag aannemen dat het Materiaal niet meer aan deze vereisten zal voldoen, is Omrop Fryslân Reklame gerechtigd met onmiddellijke ingang uitzending van dit Materiaal te doen beëindigen.

  11.5.

  Bij geschillen omtrent de toepassing van de Nederlandse Reclame Code staat beroep open bij de Reclame Code Commissie en, na deze procedure, hoger beroep bij College van Beroep van de Stichting Reclame Code. Indien de definitieve uitspraak van voornoemde Commissie respectievelijk voornoemd College daartoe aanleiding geeft, zal Omrop Fryslân Reklame het Materiaal alsnog doen uitzenden, zo mogelijk in de daartoe gecontracteerde zendtijd, zonder te zake tot enige schadevergoeding jegens Contractant gehouden te zijn.

  11.6.

  Ook ter zake van het bepaalde in dit artikel zal Contractant Omrop Fryslân Reklame vrijwaren voor iedere mogelijke aanspraak van enige derde uit hoofde van het niet voldoen van Contractant aan zijn verplichtingen.


  12.

  Verzuim/ontbinding/annulering

  12.1.

  Bij verzuim van Contractant of in één van de in artikel 11.2 genoemde gevallen zijn alle vorderingen van Omrop Fryslân Reklame op Contractant, uit welke hoofde ook, onmiddellijk en volledig opeisbaar en is Omrop Fryslân Reklame bevoegd tot opschorting van de uitvoering van elke Overeenkomst en /of tot gehele of gedeeltelijke ontbinding van enige Overeenkomst. Het voorgaande doet niet af een de overige rechten van Omrop Fryslân Reklame op grond van de wet of de Overeenkomst.

  12.2.

  In geval van (voorlopige) surséance van betaling, faillissement, stillegging of liquidatie van (het bedrijf van) Contractant, zullen alle Overeenkomsten van rechtswege zijn ontbonden, tenzij Omrop Fryslân Reklame binnen een redelijke tijd mededeelt nakoming van (een deel van) de Overeenkomst te verlangen.


  13.

  Overdracht van rechten en verplichtingen

  13.1.

  Het is Omrop Fryslân Reklame toegestaan de in enige Overeenkomst met Contractant omschreven rechten en verplichtingen aan derden over te dragen. In het geval verplichtingen van Omrop Fryslân Reklame worden overgedragen dient Omrop Fryslân Reklame Contractant hiervan voorafgaand schriftelijk op de hoogte te brengen en heeft Contractant het recht de Overeenkomst te ontbinden voor wat betreft de toekomst vanaf de datum waarop de overdracht zal geschieden. Omrop Fryslân Reklame is niet tot enige schadevergoeding ter zake gehouden.

  13.2.

  Contractant is niet gerechtigd zijn verplichtingen uit een Overeenkomst aan enige derde over te dragen, zonder de voorafgaande schriftelijke toestemming van Omrop Fryslân Reklame.


  14.

  Toepasselijk recht, bevoegde rechter

  14.1.

  Op de Voorwaarden, alsmede op de Overeenkomst, is Nederlands recht van toepassing.

  14.2.

  Alle geschillen die ontstaan naar aanleiding van de Overeenkomst of deze Voorwaarden, zullen, voor zover niet anders door de wet dwingend voorgeschreven, zijn onderworpen aan het oordeel van de bevoegde rechter te Leeuwarden, met dien verstande dat Omrop Fryslân Reklame het recht heeft vorderingen, al dan niet gelijktijdig, tegen Contractant aanhangig te maken bij andere rechterlijke colleges die bevoegd zijn van dergelijke vorderingen kennis te nemen.


  Omrop Fryslân is ynskreaun yn it Handelsregister fan de K.f.K. ûnder nûmer 01066931 en yn it Stichtingsregister ûnder nûmer 41003003. BTW nûmer 0089.16.883 Bo1. BIC: RABONL2U. IBan: NL16 RABO 0111 8782 09.

  Deze algemene voorwaarden zijn gedeponeerd bij de Kamer van Koophandel te Leeuwarden.

  (advertinsje)