Fakatueres

Fakatueres

Der binne op it stuit gjin fakatueres.

Staazje by de Omrop

Bist nijsgjirrich, entûsjast en sikest in ôfwikseljende en dynamyske staazje? Dan hawwe wy miskien wol it staazjeplak foar dy! Op ferskate ôfdielingen ha wy staazjeplakken beskikber foar MBU- en HBU-studinten. Sjoch hjir foar mear ynformaasje.

(advertinsje)
(advertinsje)