Prelude fan 15 novimber 2015 08:00

  • Spiler wurdt laden

Mei diskear û.o. 'Heer wees mijn Gids' troch Cante cum Gaudio, 'Vaste rots van mijn behoud' troch oargelist Jaap Kroonenberg, 'Op bergen en in dalen' troch Aafje Heynis en 'Alles wat adem heeft' troch Edoza.
De oertinking wurdt fersoarge troch Froukje Wesseling-Schilstra, pastoraal meiwurkster fan de Prot. gemeente fan Garyp.

De útstjoering fan Prelude fan snein 15 novimber

Diel dit berjocht op:
(advertinsje)
(advertinsje)