I.K. fan 9 maaie 2013

It sylkamp ferrint net hielendal sa't elk it him foarsteld hie. Foaral net foar Rutger. It lliket wol oft hy it iennichste slachtoffer is fan Jeroen en Michael. Of docht er sels saken dy't net kinne? Yn syn tas blykt ûnderguod te sitten fan famkes.
En Jildou? Dy wrakselet mei de ferhalen fan har mem dy't skiede wol. Gelokkich hat sy Jeroen, dy't har gefoelens allegear goed begrypt. Hy is superleaf foar har.
Mar de sfear op it kamp is net altyd like noflik, hoe't sylynstruktrise Lieke har bêst ek docht. Hielendal ferfelend wurdt it as der ek stellerij foar it ljocht komt.

Diel dit berjocht op:
(advertinsje)
(advertinsje)