Dat is andere taal fan 21 oktober 2012

De taal is de kaai oant de djippere emoasje fan de dialektsprekker. Katinka Pol­derman is, sa‘t sy sels seit, “in út de Sieuske klaai lutsen fam­ke”. De Sieuske taal waard by de kabaretjêre en lietsjesskri­uwster pas letter in wichtich part yn har libben. Wylst Katinka pas letter ge­brûk makke fan it dialekt yn har nûmers, is sjonger Ben­nie Jolink de grûnlizzer fan streektaalmuzyk. Hy hat de doar iepene foar oare streektaalartysten en oan­stoarmjende dialektbands. Hy sjocht it ‘Achterhoeks’ as ien­nichste taal wêryn’t er him muzikaal uterje kin.

Diel dit berjocht op:
(advertinsje)
(advertinsje)