Slachtemaraton, de fideo's

De hiele route fan de Slachtemaraton

Alle fideo's fan de Slachtemaraton 2012 op in rige

De start

Ferslach fan de wedstriid

Modderige en winerige Slachte

Yn de doarpen (1)

Yn de doarpen (2)

Fanút de loft

De biezemwein

by de Slachtebrege Frjentsjer

De dielnimmers (1)

De dielnimmers (2): De Slachtetille

(advertinsje)