Simmer yn Fryslân 2014

Wolkom op de webside fan Simmer yn Fryslân!

Op dizze side kinne jo alles lêze oer Simmer yn Fryslân 2014. Fan de eveneminten yn Fryslân oant wêr't it promoasjeteam de simmerbril útdielt en fan de Skûtsjepool. oant de nije Omrop Cam.

Simmer yn Fryslân giet dizze simmer wer de hiele provinsje troch en giet by Fryske eveneminten del.
Folgje Omrop Fryslân op radio, televyzje, ynternet en social media en bliuw op ‘e hichte fan wat der allegear bart by de Fryske eveneminten. Sjoch bylden fan it keatsen by de PC en De Freule fan it fierljeppen op it FK Fierljeppen of harkje nei it kommentaar fan Gjalt de Jong by de spannende mominten fan it Skûtsjesilen. En der binne fansels wer moaie prizen te winnen mei de Simmer yn Fryslân spultsjes.

De nijste Omrop Cam foto's

Wat wurdt der Twittere?

top