Fryslân DOK

Fryslân DOK
Alle wiken wurdt der in dokumintêre fan Fryslân DOK útstjoerd op NPO 2, sneons om 15:30 oere en sneins om 12.25 oere. Op sneintejûn kinne jo de dokumintêres ek sjen by Omrop Fryslân op alle oeren fan 17.10 oere ôf (nei Hjoed). Nei ôfrin kinne jo it programma ek altyd weromsjen op ús website.

 

Sjoch op de webside itswartegoud.royalfriesian.eu

Nijste útstjoering


Fryslân DOK fan 30 augustus 2015 17:00

Fryslân DOK fan 30 augustus 2015 17:00
Spiler wurdt laden
FRLDOK_2015-08-30


Kening fan ‘e greide

(Werh.) De kening fan de greide is de skries. De trekfûgel dy’t yn Fryslân briedt, mar troch de grutskalige en yntinsive lânbou hieltyd mear it fjild romje moat. Dêrom is de skries ek it symboal fan ien fan de meast ambisjeuze programma’s fan Kulturele Haadstêd 2018: Kening fan ‘e greide. It projekt moat derfoar soargje dat it greidelânskip syn ferskaat behâldt.

It ferlies fan it biokulturele ferskaat is in Europeesk probleem. Komponist Sytze Pruiksma en biolooch Theunis Piersma reizgje dêrom by de trekrûte fan de skries del. De inisjatyfnimmers fan it projekt binne benaud dat troch de ferearming fan it lânskip ek de kultuer en de taal earmer wurde en sykje dêrom meistanners yn Spanje, Portugal en Frankryk. It doel is de boeren dêr en dy yn Fryslân te stimulearjen om natuerfreonliker te buorkjen.

top