Fryslân DOK

Fryslân Dok
Alle wiken wurdt der in dokumintêre fan Fryslân DOK útstjoerd op Nederlân 2, sneons om 10:30 oere en sneins om 15.30 oere. Op sneintejûn kinne jo de dokumintêres ek sjen by Omrop Fryslân op alle oeren fan 17.10 oere ôf (nei Hjoed). Nei ôfrin kinne jo it programma ek altyd weromsjen op ús website.

Lêste útstjoering


Fryslân DOK fan 24 augustus 2014 17:00

Spiler wurdt laden
FRLDOK_2014-08-24


[Werhelling] Dizze dokumintêre is earder útstjoerd op snein 30 maart 2014.

Boeken mei leafde

Wa lêst noch Fryske boeken? De groep Frysk-lêzers wurdt hieltyd âlder – en lytser. De provinsje Fryslân stipet de útjefte fan boeken, omdat literatuer in belangrike drager is fan de Fryske taal en kultuer. Mar de Fryske skriuwers fine dat der te min dien wurdt: sy wolle dat de 'Sutelaksje' weromkomt. Dy tradysje, dêr't frijwilligers mei kroadfollen boeken by de doarren lâns giene, is fiif jier lyn ôfskaft. De skriuwers hawwe dêrom no séls de kroaden mar oppakt, om harren boeken oan de man te bringen.

Yn de dokumintêre 'Boeken mei leafde' in ferslach fan dizze aksjedei en petearen mei boekhannelers en útjouwers oer de weromrinnende boekeferkeap. Fierders giet programmamakker Karen Bies nei de Frankfurter Buchmesse, dêr't foar it earst Fryske boeken ûnder de oandacht brocht wurde. En portrettearret sy de skriuwer Ferdinand de Jong dy't neat leaver wol as skriuwe – en lêzen wurde.

top