Skippersportret: Pieter Ezn. Meeter

19 jul 2016 - 06:22

Alve dagen, fjirtjin skûtsjes. Oer alve dagen begjint it SKS skûtsjesilen, trije wike lang stride de ferskate skûtsjeskippers tsjininoar op de Fryske marren. Wa wurdt de opfolger fan De Jouwer? Yn de oanrin nei de earste silerij op 30 july by Grou, lizze wy alle skûtsjeskippers fan dit seizoen in pear fragen foar. Hjoed is it de beurt oan skipper Pieter Ezn. Meeter.

Meeter (45) is rûnfeartûndernimmer fan berop en skûtsjeskipper sûnt 2007. Hy fart op de Eildert Sietez fan Akkrum en waard yn 2015 mei dat skûtsje fjirde yn it SKS skûtsjesilen. Wy lizze Pieter Enz. Meeter seis fragen foar:

Wat wie dyn earste taak op it skûtsje?
‘’By ús wie it eartiids normaal dat wy in mienskiplike drinkamer mei ranja hiene. Ranjajonge, dat wie myn earste baantsje op alvejierrige leeftiid. Mei in lytse stâlpanne elkenien foar de wyn foarsjen fan in pear slokken ranja. De rêst fan de tiid koe ik moai yn de roefiepening sitte om it skoatstou binnen te heljen.’’

Hokker wedstriid is dy it measte bybleaun?
‘’In wedstriid op De Feanhoop. By it ûnderheljen fan de boppewynse tonne fear Huzum my efterop it helmhout. Hjirtroch kriich ik in slinger fan it helmhout en waard bûtenboard lansearre. Doe’t ik boppe wetter kaam seach ik al dy skûtsjekoppen op my ôfkommen en besocht ik dy al swimmend te ûntwiken. Doe’t sy allegearre passearre wiene waard ik oppikt en werom nei it skûtsje brocht. Myn bril wie ik wol kwyt. Ik wie noch net oan board oft ik moast al útwike foar it Drachtster skûtsje, dêrtroch rekken wy oan inoar. Ik haw de seilen strutsen en lei lêste. Letter frege ik Albert, doe noch skipper fan Drachten, oft ik, by wize fan training, opnij begjinne koe. Hy lake en tocht wierskynlik: ‘’dy leit no sa’n ein efter, dy sjogge wy nea wer.’’ Neat wie minder wier! In efterstân fan 300 meter waard yn inkelde slaggen fuortwurke. Alle rûten pakten wy mear skûtsjes om úteinlik tredde te finishen. In fantastyske teamprestaasje! Wy sizze noch wolris: ‘’as it net rint, goai de skipper mar bûtenboard en soargje dat er sûnder bril weromkomt.’’

Hoe makkest fan de bemanning in team?
‘’As skipper nim ik altyd de lieding, minsken sille my dan ek nea ferwite kinne dat ik net wat ûndernim, alle fasetten op it skûtsje binne by my bekend. As minsken tinke dat sy it better kinne as ik, dan doar ik dy útdaging wol oan. Fierder moatte minsken goed oerlizze en harkje nei de ynbring fan ideeën, hjiroer beriede en it dêrnei wol of net tapasse. Elkenien is wichtich en wy moatte it mei-inoar dwaan. In goeie bemanning mar mei in weardeleaze skipper of oarsom, sil net wurkje.’’

Wat is dyn favorite fakânsjebestimming?
‘’Net tsjin de freondinne sizze! Mar dat is skûtsjesilen.’’

Folje oan: as wy kampioen wurde dan...
‘’giet yn elk gefal op de slotdei it dak dêrôf! De folgjende dei sil Akkrum oan de beurt wêze en dat wykein sil net in soad bêdtiid opleverje. Myn jonges en ik sille dêr natuerlik super grutsk omrinne, want it is dochs wat it heechst helbere yn de sport is. Striid, ear en sfear: dêr dogge wy it foar.’’

Sjoch foar alle skippersportretten yn ús dossier en alles oer it skûtsjesilen is te folgjen op de Simmer yn Fryslân-side.

Diel dit berjocht op:
(advertinsje)
(advertinsje)