Lintsje Opjaan

Heit dy’t altyd foar jo klearstiet of de buorfrou dy’t altyd op de bern past. Of miskien de bern dy’t de putsjes yn ‘e hûs dogge wannear’t jo it sels net oan tiid hawwe. Minsken, dy’t neffens oaren in plomke fertsjinje, spjeldet Omrop Fryslân op moandei 25 april in Omrop-lintsje op.

Jo kinne ek in persoan opjaan dy’t neffens jo in lintsje fertsjinnet! Opjaan kin fia ûndersteand formulier oant en mei tongersdei 21 april. Ut alle ynstjoerde ferhalen kiest de redaksje in oantal persoanen dy’t op moandei 25 april troch in live-ferslachjouwer ferrast wurde mei in lintsje.

(advertinsje)
(advertinsje)