Kontakt

Belje?

Telefoannûmer / Telefoonnummer: 058-299 77 99

Staazje?

Wolst staazjerinne by Omrop Fryslân. Stjoer dyn sollisitaasje dan fia dit formulier.

Nijsredaksje radio/tv en redaksje Nije Media

Foar al it nijs en tips dy’t jo trochjaan wolle kinne jo kontakt opnimme mei de redaksje fia redaksje@omropfryslan.nl. Foar alles dat ús webside, de apps of social media oangiet kinne jo terjochte bij Nije media.

Aginda

Jo eveneminten, kultuersaken, tips foar de redaksje fan Op & Ut en oare saken kinne jo nei de aginda stjoere.

Omrop Fryslân Reklame

Alle ynformaasje oer advertearjen by Omrop Fryslân op radio, telefyzje en online is te krijen fia reklame.

Haadredaksje, direksje en fakatueres

Foar programma-ynhâldlike saken kinne jo kontakt opnimme mei de Haadredaksje. Fragen en opmerkingen oer saken op direksjenivo meie stjoerd wurde oan de Direksje. Foar fakatueres en staazjeplakken kinne jo by Personielssaken terjochte.

Algemiene opmerkings en Freonen fan Omrop Fryslân

Alles oer Omrop Fryslân dat jo net kwyt kinne op ien fan boppesteande plakken: ynfo@omropfryslan.nl. Foar de leden mar ék om freon te wurden fan Omrop Fryslân: Freonen fan Omrop Fryslân.

Wy freegje jo freonlik jo e-mail inkeld nei ien fan de adressen te stjoeren. Tige tank.
Wij verzoeken u vriendelijk uw e-mail alleen naar één van de adressen te sturen. Hartelijk dank.

Reagearje fia SMS of Whatsapp?

Jo kinne yn guon útstjoeringen reagearje fia SMS en Whatsapp. Dat kin op nûmer: 06 20 499 199.

Image CAPTCHA
(advertinsje)
(advertinsje)