It Frysk hynder

(advertinsje)

Skylger Daan Pootjes fokt Fryske hynders

Daan Pootjes is in echte Skylger. Hy wennet op de alderlêste pleats op Easterein, tsjin de Boschplaat oan, hast oan see. Hy fokt Fryske hynders. Al op syn 15e kocht hy in Fryske merje. Allinnich foar de hynstekeuring giet hy twa kear per jier nei de fêste wâl. Mar jûns is hy dan wer thús. Utsjoerd yn Hea 25 maart 2016

Frederik The Great

Fryske hynders ferhuzje nei stâl

Bob is 81 jier en hannelet hy noch altyd yn Fryske hynders

Bob de Boer waard as Bareld de Boer berne yn Fryske Peallen. Doe't hy 17 jier wie emigrearre Bob mei syn âlden nei Amearika. Bob buorke oh sa goed oan de oare kant fan de oseaan en begûn Fryske hynders te ymportearen. Yntusken is Bob 81 jier en hannelet hy noch altyd yn Fryske hynders. Sa kocht hy koartlyn op de hynstekeuring yn Ljouwert tolve Fryske hynders dy't mei werom gean nei Michigan. Utsjoerd yn Hea 26 jan 2016

Klip: Griet Wiersma - Frysk hynder

Gedicht: Faderpaard - Tsjêbbe Hettinga

Ynterview: Gedicht Faderpaard

(advertinsje)
(advertinsje)