Staazje formulier

  * Ferplicht fjild

  Fertel hjir werom asto by Omrop Fryslân staazje rinne wolst. Fertel koart wat oer dysels en watsto leare wolst yn dyn staazje.
  Allinnich RTF, PDF, DOC & DOCX bestânnen kinst uploade fan max 2MB
  Bestannen meie net grutter wêze as 8 MB.
  Tastiene bestânsformaten: rtf pdf doc docx.
  Allinnich gif, jpg of png foto's fan maximaal 2MB
  Bestannen meie net grutter wêze as 8 MB.
  Tastiene bestânsformaten: gif jpg jpeg png.
  Hast noch opmerkings of fragen, lit it hjir witte.
  (advertinsje)
  (advertinsje)