Tomke fan 5 juny 2012

Tomke: Unwaar yn 'e loft

Yana Yu en Tomke en Romke binne bûten yn harren eigen makke tintsje
oan it boartsjen as it begjint te reinen.
En it reint net allinnich mar it begjint ek te rommeljen en te flitsen.
Romke is deabenaud!

Diel dit berjocht op:
(advertinsje)
(advertinsje)