Blog

Marit Bouwmeester docht it!

7 augustus 2012 3:11

In dei nei it dochs wol dramatyske ferhaal fan Pieter-Jan Postma hiene wy ús hoop festige op Marit Bouwmeester. Soe sy dan histoarje skriuwe kinne en Fryslân de earste medalje bringe kinne op de Simmerspelen sûnt 1996? In spannende dei, mar earst moasten we de bylden fan Pieter-Jan Postma noch nei Ljouwert stjoere. Noch in kear syn ferhaal oanheare, noch in kear de pine fan in topsporter dy't ferlern hat fiele. As dit Marit mar net oerkomt, tochten we, want ek foar har hearde in fjirde plak noch ta de mooglikheden...

Om de spanning fan tichtby mei te meitsjen giene Dirk en ik op syk nei tickets om by de famylje Bouwmeester te stean mei de race. Dan koene we dêr wat bylden fan harren meitsje en ek fuortendaliks in reaksje freegje op wat der barde. Fia de famylje regelen we ien kaart, fan in oare Nederlanner kocht ik in twadde. Dy hie der ien oer en woe him wol graach slite. Stadichoan rûn de spanning op, mar ynienen ûntstie der wat ûnrêst. Minsken gongen stean en alle blikken waarden rjochte op ien...

De (teloarstellende) dei fan Pieter-Jan Postma

6 augustus 2012 0:29

Wat in fantastyske dei, mar wat kin sport bytiden hurd wêze. Pieter-Jan Postma gie fol foar in medalje, sels goud hearde eefkes ta de mooglikheden, mar stie úteinlik mei lege hannen. Dêroer aanst mear want foardat it safier wie begûnen wy de dei mei in tradisjoneel Ingelsk moarnsbrochje: spek, bakt aai, wite beannen yn tomatesaus en toast. Moai man, in bêste boaiem foar de rest fan de dei.

Foardat we nei it wedstriidwetter koene, moasten der earst noch wat sfearbylden nei Ljouwert ferstjoerd wurde fan juster. (It ferhaal en de bylden fan de camping mei de Postma's en de Bouwmeesters.) Dat gie frij rap en dus koene we al fluch in moai plakje sykje op de wâl. De famylje Postma hie kaarten foar de tribune mei perfekt útsjoch op it wetter. Foar de bylden is it moai om tichtby de famylje te stean, mar de grutte kamera mei fansels net mei nei dat terrein. Boppedat ha je ek in ticket nedich en dat hiene we net.

We keazen der foar om by de famylje Bouwmeester te stean. Sy stiene foar in drege kar:...

Op de camping by de Postma's en de Bouwmeesters

5 augustus 2012 0:24

We ha ús wurkterrein hjoed ferlein fan Londen nei Weymouth. Fan 'e moarn om 10.00 oere binne we op de trein stapt en nei dik trije oeren wiene we op it plak fan bestimming. Earst it spul fuortbrocht nei it Guesthouse dêr't we twa nachten ferbliuwe. Net sa grut en we sliepe gesellich op in twapersoansbêd. Ach, dat oerlibje we wol, want yn jannewaris (doe't we yn Londen wiene foar de kwalifikaasje fan Epke Zonderland) leine Dirk en ik fjouwer nachten leppeltsje-leppeltsje...

Weymouth is te fergelykjen mei Skeveningen. In gesellich drokke bûlevaar by it strân en in protte minsken. We ha in oantal punten besocht dêr't we moarn (snein) filmje kinne by de medaljerace fan Pieter-Jan Postma yn de Finn-klasse. Postma stiet tredde, op grutte achterstân fan de nûmers ien en twa. Brûns liket dat ek it heechst helbere foar de man fan Terkaple, mar dat soe fansels ek in fantastyske prestaasje wêze. Postma soe dan de earste Fries sûnt 1996 wêze dy't in medalje pakt op de Simmerspelen.

Syn famylje sjocht...

Sykje nei Friezen op de Oranjecamping

3 augustus 2012 22:28

Hjoed in kear gjin striid om earne binnen te kommen. De Oranjecamping is foar eltsenien iepen en we giene der hinne foar in sfearreportaazje oer de Friezen dy't dêr ferbliuwe. Mar dan moatte dy der wol wêze... Ik hie moarns noch in oprop op Twitter dien, dy't troch in protte minsken retweeten is (tank dêrfoar!). It smiet lykwols gjin reaksjes op dêr't we wat mei koene en dus giene we der mar op de dolle rûs hinne.

It earste it bêste famke dat we troffen wie fuortendaliks in Friezinne. Dat skeat op! It wie Linda van der Haar dy't oan it wurk wie foar de NS om fytsen te fersoargjen foar de campinggasten. De earste bylden mei in Fries hiene we der dus rap op stean. In goed begjin is it...

Nee, dat sprekwurd gie net op. Sykje, sykje, sykje mar allinnich mar Brabanners, Brabanners en noch mear Brabanners! It like wol oft hiel Brabân nei de camping kaam wie. Harstikke aardige minsken hear, dêr net fan, mar gjin Friezen... Ek Beijing TV stapte op de camping om, mar dy koene ús ek net fierder helpe...

top