Blog

Underweis nei Maputo

Wetterprojekt Mozambyk
28 febrewaris 2013 17:14

Hjoed binne we ûnderweis nei Maputo. Ik hoopje dat we jûn wer ynternetferbining hawwe sadat ik wer wat op myn blog sette kin.

I AM A GIRL

27 febrewaris 2013 16:26

Sa, de dei sit der wer op. Wer in lange, mar moaie dei yn Mozambyk. Yn Xai Xai, in stêd fan 120.000 ynwenners en in soad Fryske flachjes. En dy Fryske flachjes stean ek op petsjes. Dy seagen we hjoed in hiel protte. It programma wie wer drok en we begjinne fan 'e moarn betiid op in skoalle. Wer de sânpaden yn, op wei nei in kompleks mei Fryske wc’s. Noch efkes fêst rekke yn it mulle sân, mar nei wat triuw- en lûkwurk kin we wer fierder Der is in groepke bern dy’t les krijt yn sanitaasje. Jim sille jim wol ôffreegje, wat is dat no? Sanitaasje….tsja, se krije les yn persoanlike hygiëne. Hanwaskje neidat je op de wc west ha, en foar it iten, op in goeie manier je behoefte dwaan, soargje foar goeie toiletten. Der is in groep bern dy’t les krijt yn it trochjaan fan dizze ynformaasje. Mei in hiele delegaasje stowe we troch de skoalle. En alles en elkenien is der klear foar. De t-shirts fan it projekt oan, petsjes mei in Fryske flage derop. It is skattich om te sjen, en foar ús net foar te stellen hoe’t sa’n les...

Berjocht út Mozambyk

Simone mei kameraman Theo
26 febrewaris 2013 13:01

It is hjoed de tredde dei fan ús reis. We sitte yn Xai Xai, it is jûn en folle moanne.
De moanne yn Mozambyk sjocht der trouwens presys itselde út as yn Fryslân. De sinne is hjir wol stikken hiter as by ús en dat koene we hjoed goed fernimme. Nei twa reisdagen moasten Theo en ik echt oan de bak. By in temperatuer fan boppe de 30 graden ha we fan it iene plak nei it oare west.
En dan fernimme we dat we dit echt net wend binne. Fysyk wurk kostet folle mear enerzjy. Wy snappe nei in dei folle mear fan de op ús each wat trage bewegingen hjir. Wy wurde ek stadiger… mar dat kin eins net, want we ha in grôtfol programma. Om acht oere fan 'e moarn op it kantoar fan Schoon water voor Mozambique. No ja kantoar...wy soene der al lang beklach oer dien hawwe. Mar hjir is it gjin probleem.
Yn ‘e kunde kaam mei de ploech dy’t hjir ús euro’s útjout. En dat is wol grappich, der is gjin Fries by. In Deen, in Brabânse, en noch wat jonge meiwurkers út Hollân. En de fiertaal is Ingelsk. Pfoe, efkes wenne dus...

Mozambyk, the African way

25 febrewaris 2013 11:40

Dêr sit ik dan, ûnder in grutte Afrikaanske beam, in heldere stjerrehimel en in hast folle moanne by 27 graden. Yn Mozambyk. Buorlân fan Súd-Afrika. Fier fuort fan it heitelân. Mar op rare wize wol ferbûn mei ús. Sûnder dat we ús der miskien fan bewust binne. Mar hast alle Friezen jouwe in euro yn it jier oan Mozambyk. Oftewol oan in Frysk projekt yn dit lân. 'Schoon Water voor Mozambique' sa hjit it projekt. Yn novimber ha ik mei kameraman Theo Ligthart it plan makke om te sjen wat der mei ús jild allegear bart. Yn de stêd Xai Xai is it projekt dwaande mei sanitaasje. Op skoallen wurde wc geboutsjes boud, bern wurdt leard hoe wichtich oft hygiëne is. Mar ek op allerhande oare flakken wurdt hjir mei de mienskip sjoen hoe’t de sûnens en leefomjouwing ferbettere wurde kin. Want as minsken sûner binne kinne se mear.

Fan it projekt sels ha we noch net safolle sjoen, dat komt noch. De reis hjir hinne wie al in hiele trip. Justermoarn om healwei sânen giene we dizze kant út. Fan Fryslân nei Schiphol op...

top