Heitedei

Is jim heit de leafste en bêste heit fan de wrâld mar is syn BBQ fleis altyd swart? Tiid foar in nije BBQ en grill kursus fan Reitse Spanninga!

Sprek no in boadskip yn foar him op it heitedei-antwurdapparaat fan Omrop Fryslân op 058 - 7009 777. Heitedei berjochten kinne oant en mei snein 18 juny efterlitten wurde. De moaiste, aardichste en meast bysûndere berjochten binne op radio werom te hearren.

Ut alle ynsprutsen boadskippen wurdt op snein 18 juny, op heitedei, yn Snein yn Fryslân ien winner helle. Dy heit wint de BBQ en grill kursus fan Reitse Spanninga.

(advertinsje)
(advertinsje)
(advertinsje)