Peaskewykein: de hits fan doe!

It peaskewykein stiet dit jier yn it teken fan nostalgy by Omrop Fryslân. Omrop Fryslân set de nostalgyske bril op en lit de jierren ’60, ’70 en ’80 trije dagen lang glânzje mei de grutste hits, de moaiste oantinkens en it gefoel fan doe.

Winaksje mei platespilers

Elkenien makket yn it peaskewykein 5 kear kâns op in prachtige platespiler. Fjouwer kear spylje wy op de radio Kreakje de kras, dêr’tst op reagearje kinst mei de good-old-telefoan. Fia social media makkest kâns op de fyfde platespiler. Dus hâld de radio en social media yn de gaten, en wa wit hasto nei it wykein in moaie platespiler yn hûs! 

Kassettebandsjemomint

Yn Sneon yn Fryslân jout Diana omtinken oan in ûnderwerp dêr’t in protte bern fan de jierren ’70 en ’80 noch wol oantinkens oan hawwe: it opnimmen fan muzyk op de radio mei kassettebandsjes. Wat naamsto op? Hasto dy bandsjes noch? Wat wiene dyn favoriten? Hoefaak binne dyn bandsjes fêstrûn? Siet de DJ ek altyd krékt troch dyn favorite artyst hinne te praten? Wy hearre graach dyn oantinkens oer dit ûnderwerp!

Gouden finylmiddei

Op moandeitemiddei 17 april bliuwt it digitale muzyksysteem sletten en is der alle romte foar it orizjinele swarte goud fan eartiids, op de Gouden Finylmiddei. In pear bekende DJ’s fan doe nimme har finyl mei út de jierren 60/70/80. Wa kin se noch? Alfred Knorr, de Fryske Henny Huisman; Jaap de Bruin, stjer DJ fan de Ringobar yn Feankleaster en Ids Eckhardt, wrâldferneamd yn Snits. En... ek do bist wer fan herte wolkom mei âlde platen, fan 13.00 oant 18.00 oere yn it gebou fan Omrop Fryslân oan de Suderkrúswei 2 yn Ljouwert.

(advertinsje)
(advertinsje)
(advertinsje)