Maitiidswike by Omrop Fryslân

De fûgels fluitsje wer, de earste blommen bloeie al en it earste grien brûst de grûn wer út: fan moandei 20 oant en mei snein 26 maart is it Maitiidswike by Omrop Fryslân! By ús hearst en sjochst alles watsto witte moatst oer in nije start, bygelyks as it giet om de tún, de natuer as de moade. 

Win in flinke opknapbeurt fan dyn tún
Elkenien makket yn de Maitiidswike 30 kear kâns op in eksklusyf maitiidspakket mei dongkerrels, in snoeiskjirre, túnwanten, ûnkrûdboarstel, fleurige fioeltjes en potgrûn. Mar dat hasto allegear hielendal net nedich asto dy haadpriis winst: in flinke opknapbeurt foar dyn tún, troch ús eigen túnman Klaas Piekstra. Dochsto mei oan ien fan de aksjes fan de Maitiidswike, dan makkesto automatysk kâns op dy prachtige haadpriis. 

Watsto dwaan moast om te winnen? Stim dyn de radio skerp ôf op 92.2 FM. De earste kâns om te winnen is moarns al betiid yn Fryslân fan’e moarn. Mar ek by Muzyk yn Bedriuw, De middei fan Fryslân en yn Weistra op wei makkest kâns op sa’n prachtich maitiidspakket. En... hâld ek de Facebookside fan Omrop Fryslân goed yn de gaten. 

(advertinsje)
(advertinsje)
(advertinsje)